• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Świadczenie usługi cumowania jednostek pływających

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Świadczenie usługi cumowania jednostek pływających
Standard

Dane kontaktowe

Opis:,,Świadczenie usługi cumowania jednostek pływających przy nabrzeżach zarządzanych przez Żeglugę Świnoujską".
2. Przedmiot zaproszenia został opisany w załączniku nr 1 do zaproszenia.
Miejsce i termin składania:10. Termin złożenia oferty:
1) wg. wymagań wskazanych w treści zaproszenia:
a. drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Zamawiającego: Żegluga Świnoujska, Ul. Wybrzeże Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście w Sekretariacie, pok. 9,
b. drogę elektroniczną {podpisana podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym przez osobę upoważniona do reprezentowania na podstawie wpisu do KRS/ CEIDG lub pełnomocnictwa) na adres: p.plechocinska-lazdowska@zegluga.swi.pl
z nazwą zaproszenia:
,,Świadczenie usługi cumowania jednostek pływających przy nabrzeżach zarządzanych przez Żeglugę
Świnoujską"
2) ostateczny termin złożenia oferty upływa w dniu 23-02-2023 r. o godz. 08;30;
Termin składania:2023-02-23
Otwarcie:3) otwarcie nastąpi w dniu 23-02-2023 r. o godz. 08;40 w siedzibie Żeglugi Świnoujskiej, pok. 3.
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31-12-2023 r. lub do czasu wyczerpania kwoty określonej w umowie w zależności od tego które zdarzenie nastąpi pierwsze.
Wymagania:4. Płatność: przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych, od daty wpływu do Zamawiającego faktury wystawionej przez Wykonawcę, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, z tym zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnik VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.
5. Składanie ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
6. Dokumenty, które należy dołączyć wraz z "Formularzem ofertowym" stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia:
1) aktualny na dzień składania ofert wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie, potwierdzające dysponowanie osobami posiadającymi świadectwo przeszkolenia w zakresie wiedzy cumowania statków w portach;
3) aktualna Polisę OC lub inny dokument potwierdzający posiadanie stosownego ubezpieczenia w zakresie objętym postępowaniem na kwotę nie mniejszą niż 60 tyś. zł.
4) wypełniony załącznik nr 4 do zaproszenia.
7. Zasady prowadzenia postępowania:
1) oferta podlega odrzuceniu gdy jej treść nie odpowiada treści zaproszenia;
2) Zamawiający poprawia oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w treści oferty oraz inne omyłki polegające na niezgodności z zaproszeniem, które nie powodują istotnej zmiany oferty, zawiadamiając niezwłocznie, drogą elektroniczną o tym Wykonawcę. Wykonawca może, drogą elektroniczną w terminie trzech dni złożyć oświadczenie, że nie wyraża zgody na poprawioną omyłkę polegającą na niezgodności z zaproszeniem. W takim wypadku jego oferta podlega odrzuceniu;
3) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni liczonych od dnia, w którym upłyną! termin składania ofert. Termin ten może zostać wydłużony na wniosek Zamawiającego lub samodzielnie przez Wykonawcę o okres nie dłuższy niż 30 dni. Korespondencja w przedmiotowej sprawie może odbywać się drogą elektroniczną
4) termin związania ofertą liczy się od dnia, w którym upłynął termin złożenia oferty;
5) Zamawiający może unieważnić postępowanie jeżeli oferta przewyższa zaplanowaną przez Zamawiającego kwotę na realizację zamówienia, a przeprowadzone negocjacje nie doprowadza do
osiągnięcia konsensusu.
8. Opis sposobu przygotowania oferty:
1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami niniejszego zaproszenia. Wszystkie
pozycje powinny być wypełnione,
2) ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze lub inną techniką w sposób czytelny i trwały,
3) każda strona oferty powinna być ponumerowana. Każda naniesiona przez Wykonawcę zmiana powinna być przez niego parafowana,
4) oferta musi być kompletna. Na ofertę składa się formularz oferty {załącznik nr 1 do zaproszenia) oraz pozostałe dokumenty wskazane w pkt. 6 zaproszenia,
5) dopuszcza się składanie dokumentów w kopiach, przy czym w razie wątpliwości Zamawiającego może on wezwać do przedstawienia oryginału dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność,
6) wszelkie poprawki naniesione w treści oferty powinny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę,
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
9. Zamawiający dokona wyboru z pośród złożonych ofert wg. poniższej zasady:
1) kwotę brutto za 1 GT jednostki od 10 000 (poz. 3 tabelka załącznik nr 1) + kwotę brutto za 1 GT jednostki od 10 000 (póz. 4 tabelka załącznik nr 1) + kwota uzyskana z podzjelenia wartości usługi (póz. 1 tabelka załącznik nr 1) przez 9 999 + kwota uzyskana z podzjelenia wartości usługi (póz. 2 tabelka załącznik nr 1) przez 9 999 = suma, którą Zamawiający podzieli przez 4 = średnia wartość przedmiotu zaproszenia;
2) oferta z najniższą średnią wartością przedmiotu zaproszenia otrzyma 100 pkt, pozostałe oferty będą oceniane wg. poniższego wzoru:
SWmin
Św0 =------------------x 100 x 100 %
SWbo
Św0 - ilość otrzymanych punktów za kryterium ,,średnia wartość" śwmin - najniższa średnia wartość spośród ofert nie odrzuconych ŚWbo - średnia wartość oferty badanej.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość pkt. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska najkorzystniejszy bilans pkt. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą kwotą brutto za 1 GT. W przypadku gdy wartość za 1 GT w dwóch lub więcej ofertach będzie równa Zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Wartość ofert dodatkowych za 1 GT nie może być wyższa od złożonych w ofercie pierwotnej. W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę wyższą za 1 GT niż w ofercie pierwotnej Zamawiający odrzuci jego ofertę.
12. Postanowienia końcowe:
1) po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje wybranego Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.
2) w przypadku uchylania się od podpisania umowy Zamawiający może wybrać ofertę następnego w kolejności Wykonawcy.
3) za uchylanie się od podpisania umowy Zamawiający uznaje w szczególności:
a. odmowę podpisania umowy,
b. nie stawienie się bez usprawiedliwienia uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy w terminie i miejscu wyznaczonym na podpisanie umowy.
Kontakt:11. Uprawniony do kontaktu z oferentami:
1) Sprawy merytoryczne Pan Grzegorz Kwasowski tel. 91-321-42-67 wew. 21, od poniedziałku do piątku w godz. 08;00- 12;00, adres e-mail; g.kwasowski@zegluga.swi.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z/07/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.