• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Świadczenie usługi asekuracji przez żeglarza jachtowego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Świadczenie usługi asekuracji przez żeglarza jachtowego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPPM.03.02.01-22-0006/21 - Pomorskie Żagle Wiedzy - Partnerstwo Gminy Kosakowo

Część 1
Świadczenie usługi asekuracji przez żeglarza jachtowego

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Zamówienie w ramach Projektu pn. <<Pomorskie Żagle Wiedzy - Partnerstwo Gminy Kosakowo>>, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Działania 3.2 Edukacja ogólna 3 Poddziałania 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
ZAPYTANIE OFERTOWE STANOWI ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asekuracji przez żeglarza jachtowego (zwanych dalej: ,,Usługami Sternika") podczas praktycznych zajęć żeglarskich organizowanych przez Yacht Club Rewa, realizowanych na terenie gminy Kosakowo Świadczenie usługi asekuracji przez żeglarza jachtowego podczas praktycznych zajęć żeglarskich organizowanych przez Yacht Club Rewa w okresie od 2 czerwca 2022 roku do 22 czerwca 2023 roku - minimum 15 osób.
2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w miesiącach:
1) w roku 2022 - czerwiec, wrzesień i październik
2) w roku 2023 - marzec, kwiecień, maj i czerwiec.
3. Usługi Sternika świadczone będą we wszystkie dni tygodnia (od poniedziałku do niedzieli włącznie) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (tj. święta państwowe i kościelne) w blokach 4 (cztery) godzinnych, przy obsadzie minimum 5 sterników na 1 (jeden) blok, pracujących w systemie:
1) w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) w godz.ch: 15:00-19:00.
2) w weekendy (tj. soboty i niedziele) w godz.ch: 8:00-12:00, 12:00-16:00 oraz 16:00-20:00.
*1 (jeden) blok obejmuje 4 (cztery) godz. świadczenia usług przez 5 (pięć) osób pełniących funkcję Sternika.
Przewidywana łączna ilość bloków: 208
Przewidywana łączna ilość godzin świadczonych przez wszystkie osoby pełniące funkcję sternika wynosi: 4.160 roboczogodzin - przy czym 1 godz. obejmuje 60 minut
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizacji 1 (jednego) lub 2 (dwóch) dodatkowych bloków 4 (cztery) godzinnych /przy obsadzie minimum 5 sterników na 1 (jeden) blok/ w jednym czasie co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia takiej ilości osób pełniących funkcję Sternika, żeby zapewnić rzetelne wykonywanie wszystkich czynności wymaganych opisem przedmiotu zamówienia. , w ilości nie mniejszej niż 15 (piętnastu) Sterników w tym samym czasie (tj. w jednym bloku zajęciowym).
5. Zamawiający przedstawi Wykonawcy szczegółowy harmonogram zajęć żeglarskich podczas których, wykonywane będą usługi świadczone przez Sternika przed podpisaniem umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w szczegółowym harmonogramie zajęć żeglarskich, o czym Wykonawca zostanie poinformowany zgodnie z umową (stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) nie później niż 7 dni przed zajęciami.
6.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia takiej ilości osób pełniących funkcję Sternika, żeby zapewnić rzetelne wykonywanie wszystkich czynności wymaganych opisem przedmiotu zamówienia.
7. Osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać poniższe warunki:
1) Ukończenie 16 roku życia;
2) Status osoby niekaranej;
3) Posiadać patent żeglarza jachtowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U z 2013 rok poz. 460 z poźn. zm).
4) Posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji sternika podczas szkoleniowych zajęć żeglarskich dla dzieci i młodzieży w wymiarze minimum 50 godzin.
8. Do obowiązków Sternika będzie należało:
1) asekuracja praktycznych zajęć żeglarskich, tj. uczestniczenie w odprawie trenera, przejęcie przydzielonej przez trenera załogi, wydanie swojej załodze sprzętu żeglarskiego, przygotowanie łodzi do zajęć, prowadzenie łodzi, uczestniczenie w zepchnięciu na wodę oraz wciągnięciu na plażę wszystkich łodzi biorących udział w zajęciach, instruowanie załogi nt. bezpiecznego prowadzenia łodzi zgodnego ze sztuką żeglarską i programem szkolenia udostępnionego przez Zamawiającego;
2) dbanie o bezpieczeństwo swoje oraz przydzielonej załogi podczas trwania zajęć (w tym m.in. kontrola poprawności zapięcia kamizelek asekuracyjnych wszystkich członków załogi podczas uprawiania żeglugi oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zawartych w programie szkolenia udostępnionym przez Zamawiającego);
3) prowadzenie zajęć zgodnie z poleceniami trenera i wykonywanie poleceń trenera;
4) współpraca z pracownikami Zamawiającego przy realizacji Projektu;
5) wypełnianie karty pracy kadry w ramach praktycznych zajęć żeglarskich;
6) stawienia się w miejscu zbiórki uczestników zajęć co najmniej 15 min przed rozpoczęciem zajęć żeglarskich,
7) posiadania odpowiedniego ubioru adekwatnego do pełnienia funkcji Sternika podczas zajęć przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, dostosowany do warunków atmosferycznych, zapewniający bezpieczeństwo i komfort pracy.
9. Osoby skierowane do realizacji zamówienia zobowiązane są wykonywać swoje obowiązki z należytą starannością. W przypadku niedopełnienia obowiązków przez osoby skierowane do realizowania umowy, Zamawiający zastosuje kary umowne (zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
10. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia i jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych 00/100).
11. W ramach zamówienia Zamawiający zapewnia:
-łodzie żaglowe typu Puck wraz z niezbędnym wyposażeniem,
-kamizelki asekuracyjne dla sterników,
-zabezpieczenie ratownicze (trener na motorówce typu RIB wraz z wyposażeniem).
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-06-02
2) Ofertę składa się przy użyciu środka komunikacji elektronicznej. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym prawidłowemu złożeniu oferty jest:
a) Platforma zakupowa, która znajduje się na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
albo
b) poczta elektroniczną pod adresem e-mail: frackowiak@ycrewa.pl
19. OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 02.06.2022 ROKU DO GODZINY 09:00.
Termin składania:2022-06-02
Otwarcie:19. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.06.2022 roku o godz. 09:30 za pośrednictwem platformy zakupowej.
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-06

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
pucki
Gmina
Kosakowo
Miejscowość
Rewa
12. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Miejscowość: Rewa (81-198 Kosakowo) oraz wody Zatoki Puckiej Wewnętrznej.
2) Miejsce rozpoczęcia i zakończenia praktycznych zajęć żeglarskich, tym samym usług świadczenia usług sternika Wykonawcy - Przystań Żeglarska w Rewie przy Ul. Koralowej 5 w Rewie (81-198 Kosakowo).
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
1) Ukończenie 16 roku życia;
2) Status osoby niekaranej;
3) Posiadanie patentu żeglarza jachtowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U z 2013 rok poz. 460 z poźn. zm).
4) Posiadanie doświadczenia w pełnieniu funkcji sternika podczas szkoleniowych zajęć żeglarskich dla dzieci i młodzieży w wymiarze minimum 50 godzin.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Formularz oferty - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego
2. Oświadczenie Wykonawcy dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia i jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych 00/100).
Osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać poniższe warunki:
1) Ukończenie 16 roku życia;
2) Status osoby niekaranej;
3) Posiadać patent żeglarza jachtowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U z 2013 rok poz. 460 z poźn. zm).
4) Posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji sternika podczas szkoleniowych zajęć żeglarskich dla dzieci i młodzieży w wymiarze minimum 50 godzin.

10. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez okres trwania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia i jedno zdarzenie na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych 00/100).

13. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych poniżej:
1) Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, w odniesieniu, do których wszczęto postępowanie upadłościowe lub których upadłość ogłoszono;
2) Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3) Z postępowania wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835, dalej ustawa o agresji na Ukrainę).

14. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do komunikowania się z Wykonawcami jest p. Kacper Frąckowiak e-mail: frackowiak@ycrewa.pl.
15. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
16. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego za pośrednictwem bazy konkurencyjności lub na adres: frackowiak@ycrewa.pl.
1) Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3) Formy złożenia oferty dopuszczone przez Zamawiającego:
a) Oferta może zostać sporządzona w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy
Albo
b) Oferta może zostać złożona w formie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów przez osobę/y uprawnioną/ do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4) Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych załączonych dokumentów,
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-05-25
Data ostatniej zmiany
2022-05-25 22:21:16

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena oferty brutto
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Doświadczenie zawodowe Sterników
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Dodatkowe kwalifikacje zawodowe Sterników
Kontakt:Osoby do kontaktu
Kacper Frąckowiak
tel.: 695814390
e-mail: frackowiak@ycrewa.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:80000000-4, 80500000-9, 92620000-3
Numer dokumentu:2022-32855-110404
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.