• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej łodzi motorowych

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej łodzi motorowych
Standard

Dane kontaktowe

Opis:II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej łodzi motorowych

Numer referencyjny: WZP-1540/22/92/T
II.1.2)Główny kod CPV
50241100 Usługi w zakresie naprawy statków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej łodzi motorowych Komendy Stołecznej Policji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 6 do SWZ oraz w Rozdziale XIX SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 756 097.56 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsca eksploatowania łodzi : Warszawa, Ul. Wybrzeże Szczecińskie 6, Nieporęt, Ul. Wojska Polskiego 3, Nowy Dwór Mazowiecki, Ul. Sukienna 24 (przystań PZW).

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej łodzi motorowych Komendy Stołecznej Policji

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 6 do SWZ oraz w Rozdziale XIX SWZ.

3. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia tj.

a) diagnostykę,

b) wykonanie czynności mających na celu przywrócenie pełnej sprawności łodzi,

c) wymiany zużytych lub uszkodzonych części/ zespołów na sprawne techniczne,

d) kontrolę i naprawę układów elektrycznych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na wykonaną usługę / Waga: 40.00
Cena - Waga: 60.00
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 756 097.56 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
Specyfikacja:Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa/aukcje

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/07/2022
Termin składania:2022-07-07
Otwarcie:Warunki otwarcia ofert Data: 07/07/2022 Czas lokalny: 11:30 Miejsce: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Miejsce i termin realizacji:Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsca eksploatowania łodzi : Warszawa, Ul. Wybrzeże Szczecińskie 6, Nieporęt, Ul. Wojska Polskiego 3, Nowy Dwór Mazowiecki, Ul. Sukienna 24 (przystań PZW).
Wadium:nie wymagane
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Uwagi:Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 04/10/2022
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/06/2022
Kontakt:Komenda Stołeczna Policji
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 012126482
ul. Nowolipie 2
Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
00-150
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Kukawka
E-mail: anna.kukawka@ksp.policja.gov.pl
Tel.: +48 477238608
Faks: +48 477237642
Język kontaktu:polski
Kod CPV:50241100
Numer dokumentu:312025-2022, WZP-1540/22/92/T
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.