• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Świadczenie usług utrzymania komponentu SafeSeaNet systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi wraz z modyfikacją technologii wykonania aplikacji

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Świadczenie usług utrzymania komponentu SafeSeaNet systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi wraz z modyfikacją technologii wykonania aplikacji
Standard

Dane kontaktowe

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Adres pocztowy: ul. Chrzanowskiego 10

Miejscowość: Gdynia

Kod NUTS: PL63 Pomorskie

Kod pocztowy: 81-338

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Anna Szwedowicz

E-mail: zam_pub@umgdy.gov.pl

Tel.: +48 583553333

Faks: +48 586217231

Adresy internetowe:

Główny adres: www.umgdy.gov.pl

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod

adresem: www.umgdy.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Świadczenie usług utrzymania komponentu SafeSeaNet systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi

wraz z modyfikacją technologii wykonania aplikacji

Numer referencyjny: ZP.371.25.2022.ASz

II.1.2) Główny kod CPV

72210000 Usługi programowania pakietów oprogramowania

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

17/05/2022 S95

https://ted.europa.eu/TED

1 / 8

Dz.U./S S95

17/05/2022

262626-2022-PL

2 / 8

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego dla użytkowanego w Urzędzie

Morskim w Gdyni, Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (zwany w dalszej części dokumentu

SWIBŻ) oraz National Single Window (zwanym w dalszej części dokumentu NSW) jako komponentu warstwy

pośredniczącej Narodowego Systemu SafeSeaNet (SSN).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 900 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL633 Trójmiejski

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego dla użytkowanego w Urzędzie

Morskim w Gdyni, Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (zwany w dalszej części dokumentu

SWIBŻ) oraz National Single Window (zwanym w dalszej części dokumentu NSW) jako komponentu warstwy

pośredniczącej Narodowego Systemu SafeSeaNet (SSN).

2. Zamówienie dotyczy zapewnienia bieżącego utrzymania technicznego systemu przez okres 36 miesięcy

pod względem programowanym, weryfikacji poprawności działania przez okres obowiązywania umowy oraz

wprowadzenie zmian adaptacyjnych komponentów systemu w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej

wymiany informacji z systemami powiązanymi oraz zgodności z aktualnym stanem prawnym.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 miesięcy oraz rękojmi za wady fizyczne i

prawne przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru

końcowego przedmiotu umowy.

4. Zamawiający wyróżnia kategorie zgłoszeń awarii dla usług utrzymania różniące się gwarantowanym czasem

naprawy:

- awaria krytyczna - gwarantowany czas usunięcia awarii krytycznej jest jednym z kryteriów oceny ofert, przy

czym maksymalny, dopuszczony przez Zamawiającego czas usunięcia tej kategorii awarii wynosi 24 godziny od

chwili zgłoszenia usterki

- zgłoszenia niekrytyczne (pozostałe) z obowiązującym 14 dniowym terminem naprawy od chwili zgłoszenia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowany czas usunięcia awarii krytycznej / Waga: 40

Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

17/05/2022 S95

https://ted.europa.eu/TED

2 / 8

Dz.U./S S95

17/05/2022

262626-2022-PL

3 / 8

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru

zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Uwaga: z powodu braku miejsca w niniejszym formularzu ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający podaje w tym

miejscu INFORMACJE DOTYCZĄCE PODSTAWY WYKLUCZENIA:

1) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o

których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki obligatoryjne).

2) Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania Wykonawców, wobec których zachodzą podstawy

wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne).

3) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, Zamawiający zbada, czy nie

zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

4) Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

(ogłoszonej w Dzienniku Ustaw pod poz. 835 w dnia 15 kwietnia 2022 r.), zwanej dalej: „ustawą” z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp,

wyklucza się:

a) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i

rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej

o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

b) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1

marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i

655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014

albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została

wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym

mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

c) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony

w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub

będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

5) Powyższe wykluczenie, o którym mowa w 4) a) – c) następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W

przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający

odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego lub ofertę

takiego wykonawcy lub uczestnika konkursu, nie zaprasza go do złożenia oferty wstępnej, oferty podlegającej

negocjacjom, oferty dodatkowej, oferty lub oferty ostatecznej, nie zaprasza go do negocjacji lub dialogu, a

także nie prowadzi z takim wykonawcą negocjacji lub dialogu, odrzuca wniosek o dopuszczenie do udziału

w konkursie, nie zaprasza do złożenia pracy konkursowej lub nie przeprowadza oceny pracy konkursowej,

odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

17/05/2022 S95

https://ted.europa.eu/TED

3 / 8

Dz.U./S S95

17/05/2022

262626-2022-PL

4 / 8

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie.

Uwaga: z powodu braku miejsca w niniejszym formularzu ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający podaje w tym

miejscu INFORMACJĘ DOT. PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

1) Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż

10 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie

żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Pzp,

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem

środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020

r. poz. 1076

i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z

dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy

kapitałowej (załącznik nr 8 do SWZ);

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub

zawodowej, Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:

c) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, i podmiotów na rzecz których usługi te zostały

wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są

wykonywane należycie, przy czy dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone

przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub

ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być

wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 5 do SWZ).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

INFORMACJA DOT. PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH - ciąg dalszy

2) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za

pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu

ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeśli

Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków;

3) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający

posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 1 a) powyżej – składa informację z

odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny

17/05/2022 S95

https://ted.europa.eu/TED

4 / 8

Dz.U./S S95

17/05/2022

262626-2022-PL

5 / 8

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 1 a) powyżej;

b) Dokument, o którym mowa w pkt 1 a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego

złożeniem.

c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,

o których mowa w pkt 1 a) lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa

w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym

odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą,

złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Zapis II.10. 4) b)

stosuje się.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie

wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu lub obsłudze technicznej systemów monitorowania

ruchu morskiego lub systemu zapewniającego komunikację w ramach systemu SafeSeaNet obsługiwanego

przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 PLN brutto.

Informacje uzupełniające:

Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków

udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany

przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony

kurs przed tym dniem.

Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej pomiotów udostępniających zasoby,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W przypadku gdy Wykonawca

polega na zdolności technicznej lub zawodowej Podmiotu udostępniającego zasoby, warunek, o którym

mowa powyżej, zostanie uznany za spełniony jeżeli podmiot udostępniający zasoby samodzielnie spełni ten

warunek i udostępni wiedzę i doświadczenie w całym wymaganym zakresie oraz zrealizuje usługi w ramach

tych udostępnianych zdolności. Wykonawca - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów

udostępniających zasoby - przedstawia oświadczenie z art. 125 ustawy Pzp w postaci JEDZ Podmiotu

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków

udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie ze wzorem, który

stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

Procedura przyspieszona

Uzasadnienie:

W związku ze skróceniem czasu na implementację standardu SSN v5 do dnia 31 lipca 2022 oraz koniecznością

przeprowadzenia prac implementacyjnych związanych z koniecznością dostosowania Systemu Wymiany

17/05/2022 S95

https://ted.europa.eu/TED

5 / 8

Dz.U./S S95

17/05/2022

262626-2022-PL

6 / 8

Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi stanowiącej warstwę pośredniczącą pomiędzy krajowy a międzynarodowym

systemem Safe Sea Net, nadzorowanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA), mając

na uwadze średni czas trwania postępowania, należy maksymalnie skrócić termin na składnie ofert. Z uwagi

na bardzo mały krąg potencjalnych wykonawców oraz bazowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia na otwartych

standardach implementacyjnych specyficznych dla branży morskiej, nie wpłynie negatywnie na potencjalny krąg

wykonawców. Jednocześnie skrócenie terminu składania ofert pozwoli na dotrzymanie zobowiązań Państwa

członkowskiego w zakresie zachowania jakości danych dostarczanych do systemu Safe Sea Net.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 01/06/2022

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 01/06/2022

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://umgdy.ezamawiajacy.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed

zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto)

podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń

17/05/2022 S95

https://ted.europa.eu/TED

6 / 8

Dz.U./S S95

17/05/2022

262626-2022-PL

7 / 8

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Szczegółowe informacje dot. zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, zawarto w III.6 SWZ.

3. W terminie 14 dni od podpisania Umowy Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego Harmonogram

Rzeczowo-Finansowy (zwany dalej: HRF) uwzględniający zasady płatności, o których mowa w par. 3 pkt 4 wzru

umowy i stanowiący następnie podstawę do zgłaszania prac do odbioru i dokonywania za nie płatności.

4. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą przetargową:

1) wypełniony Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ);

2) wypełniony Formularz Zestawienia Cenowego jako przedmiotowy dowodowy (załącznik nr 1.1 do SWZ);

3) JEDZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w

zakresie wskazanym w SWZ.

4) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady

(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji

destabilizującymi sytuację na Ukrainie (załączniki nr 9A i 9B do SWZ)

5) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy, tj. w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z

dokumentów rejestrowych.

6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy.

5. Z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia, Zamawiający, korzystając z przysługującego mu

uprawnienia wynikającego z art. 138 ust. 2 pkt 2) ustawy Pzp, wyznacza termin składania ofert krótszy, niż

termin, o którym mowa w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: uzp@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub

może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony

prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

17/05/2022 S95

https://ted.europa.eu/TED

7 / 8

Dz.U./S S95

17/05/2022

262626-2022-PL

8 / 8

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/05/2022

Dziękujemy za wysłane grafiki.