• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Świadczenie usług nadzoru, naprawy oraz serwisowania radiostacji, radarów, systemów powiązanych i obszaru elektrycznego znajdującego się na jednostkach pływających

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Świadczenie usług nadzoru, naprawy oraz serwisowania radiostacji, radarów, systemów powiązanych i obszaru elektrycznego znajdującego się na jednostkach pływających
Standard

Dane kontaktowe

Opis:,,Świadczenie usług nadzoru, naprawy oraz
serwisowania radiostacji, radarów, systemów powiązanych i
obszaru elektrycznego znajdującego się na jednostkach
pływających PGW WP, RZGW Szczecin".
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia: załącznik nr 1,
Miejsce i termin składania:13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Komunikacja między Zamawiającym i Oferentem odbywa się w formie
elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej
,,Platformą" pod adresem http://przetargiwodv.g-ov.pl/. Korzystanie z
Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje
się pod adresem www.przetargi.wodv.gov.pl/ w zakładce Instrukcja dla
Wykonawców. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane
razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy do dnia
30.11.2021 r. Celem złożenia ofert oraz dokumentów lub oświadczeń
składanych razem z ofertą, Oferent korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w
postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola,
zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki. Zamawiający zaleca aby
poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich
identyfikację, np.: ,,oferta" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty
zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie. Oferty oraz
dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą nie powinny być
szyfrowane - załączone pliki są automatycznie szyfrowane po
zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu terminu składania ofert są
one nie widoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych
oferentów. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert
wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób
wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na
Platformie.
Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę
za pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty
przebiega etapowo, najpierw jest anulowana oferta, a następnie
wyświetlany jest formularz składanej nowej oferty. Sposób wycofania
oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Termin składania:2021-11-30
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do
31.03.2022 r.
Wymagania:4. Kryteria wyboru ofert: cena (waga kryterium 100%),
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie
dokumentów i oświadczeń:
o oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu (załącznik nr. 3).
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr. 4 do niniejszego Zapytania
Ofertowego,
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
sposobu oraz formy jego wniesienia - NIE DOTYCZY.
9. Warunki gwarancji: gwarancja Wykonawcy na wykonane naprawy
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz z § 5 wzoru umowy do
postępowania (załącznik nr. 4).
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
o Wykonawca w formularzu Ofertowym Wykonawcy stanowiącym
załącznik nr. 2 do niniejszego zapytania ofertowego podaje
cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (netto i
brutto - tj. z należytym podatkiem VAT wynoszącym 23%, lub
z adnotacją o zwolnieniu z podatku VAT.
o Każda z cen musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) oraz
być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z
zasadami arytmetyki;
o Wykonawca podając ceny w ofercie powinien uwzględnić
wszystkie czynności i wymagania, składające się na wykonanie
Załącznik do Zarządzenia Nr. 33
Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
z dnia 10.06.2021 r.
zamówienia, określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia,
oraz wzorze umowy.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Należy przesłać przez Platformę Zakupową pod adresem:
https:/ / przetargi.wody.gov.pl/
Kompletna oferta musi zawierać:
o Oferta Wykonawcy (załącznik nr. 2),
o Oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu (załącznik nr. 3),
o Oświadczenie RODO stanowiące integralną część zał. nr. 2.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: NIE DOTYCZY
14. Termin związania ofertą: 14 dni,
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: Do dnia
składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia
postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia
Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania ofert.
Kontakt:3. Osoby wskazane do kontaktu: Leszek Wawer - specjalista ds. Obiektu
Hydrotechnicznego, Zarząd Zlewni w Szczecinie,
tel.: 517 883 715, e-mail: leszek.wawer@wody.gov.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:SZ.ZPH.2811.263.2021.LW
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.