• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Świadczenie czynności serwisowych w zakresie usuwania awarii oraz utrzymania w sprawności technicznej systemów hydrauliki siłowej na jednostkach pływających

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Świadczenie czynności serwisowych w zakresie usuwania awarii oraz utrzymania w sprawności technicznej systemów hydrauliki siłowej na jednostkach pływających
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Świadczenie czynności serwisowych w zakresie usuwania awarii oraz utrzymania w sprawności technicznej systemów hydrauliki siłowej na jednostkach pływających typu Prom Bielik I-IV
Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi czynności serwisowych w zakresie usuwania awarii oraz utrzymania w sprawności technicznej systemów hydrauliki siłowej na jednostkach pływających typu Prom Bielik I - IV należących do Żeglugi Świnoujskiej, zwane dalej "przedmiotem zamówienia".
3. Kod jednostek CN 8901 10 90.
4. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określa - załącznik nr 1 do SWZ.
5. Jeżeli w realizacji zamówienia będą brali udział podwykonawcy, to Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy on podwykonawcom.
6. Zamawiający zobowiązany jest do zrealizowania m.in. 50 % wartości brutto umowy.
Specyfikacja:SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-20ba7a55-c308-11ed-b311-9aae6ad31be8
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: przy użyciu Platformy e-Zamówienia - https://ezamowienia.gov.pl. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej: p.piechocinska-lazdowska@zegluga.swi.pl jednakże ta forma komunikacji nie dotyczy składania ofert.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu - musi posiadać konto podmiotu ,,Wykonawca" na Platformie.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce ,,Formularze". Możliwość korzystania w postępowaniu z ,,Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta ,,Wykonawcy" na Platformie oraz zalogowania się na Platformie. Do korzystania z ,,Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415).
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1233) Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku ,,Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".
10. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę.
11. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce ,,Komunikacja".
12. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem ,,Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
13. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy.
14. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy użytkownicy zobowiązani są skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce ,,Zgłoś problem".
16. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
17. W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający kieruje do oferentów będących osobami fizycznymi następującą informację:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Świnoujście - Żegluga Świnoujska
z siedziba przy Ul. Wyb. Władysława IV 12, 72-600 Świnoujście,
2) kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: sekretariat@zegluga.swi.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr postępowania ZP/05/2023 prowadzonym
w trybie przetargu podstawowym,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 2023-03-23 08:00
Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/
Termin składania:2023-03-23
Otwarcie:Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 08:30
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
Wadium:nie wymagane
Wymagania:SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/05/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi czynności serwisowych w zakresie usuwania awarii oraz utrzymania w sprawności technicznej systemów hydrauliki siłowej na jednostkach pływających typu Prom Bielik I - IV należących do Żeglugi Świnoujskiej, zwane dalej "przedmiotem zamówienia".
3. Kod jednostek CN 8901 10 90.
4. Szczegółowe wymagania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określa - załącznik nr 1 do SWZ.
5. Jeżeli w realizacji zamówienia będą brali udział podwykonawcy, to Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy on podwykonawcom.
6. Zamawiający zobowiązany jest do zrealizowania m.in. 50 % wartości brutto umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50530000-9 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Zamawiający w oparciu o nw. kryteria:
1) 60 % - cena ryczałtowa za 1 m-c świadczenia usługi pogotowia technicznego;
2) 20 % - ,,kwalifikacje, wiedza osób które będą wykonywać zamówienie" max. 20 pkt.;
3) 20 % - ,,Marża na części" Mcz. max. 20 pkt.
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
1) Kryterium - Cena (brutto) Co - 60 pkt.
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę ryczałtową otrzyma 60 pkt. oferty pozostałych wykonawców zostaną ocenione wg. poniższego wzoru:
Cmin
Co =-------------------------x 60 x 100 %
Cbo
Co - ilość otrzymanych punktów za kryterium ,,cena"
Cmin - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
Cbo - cena oferty badanej.
2) Kryterium ,,kwalifikacje, wiedza osób które będą wykonywać zamówienie" Kpd max. 20 pkt.
Każdy wykonawca uzyska pkt. wg. poniższego:
a. Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie wyznaczona do realizacji zamówienia, posiadającą certyfikat / dyplom / zaświadczenie potwierdzające posiadanie aktualnej wiedzy lub odbycie szkolenia z zakresu serwisu urządzeń hydrauliki siłowej ważne w okresie obowiązywania umowy wystawione przez inny podmiot niż producent urządzeń, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) lub jego autoryzowany przedstawiciel - 0 pkt,
b. Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie wyznaczona do realizacji zamówienia, posiadającą certyfikat/ dyplom/ zaświadczenie potwierdzające posiadanie aktualnej wiedzy lub odbycie szkolenia z zakresu serwisu urządzeń hydrauliki siłowej ważne w okresie obowiązywania umowy wystawione przez producenta urządzeń, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) lub jego autoryzowanego przedstawiciela, - 20 pkt,
3) Kryterium ,,Marża na części" Mcz. max. 20 pkt.
Każdy wykonawca uzyska pkt. wg. poniższego:
a. marża 10 % - 0 pkt;
b. marża 9 % - 2 pkt;
c. marża 8 % - 3 pkt;
d. marża 7 % - 5 pkt;
e. marża 6 % - 7 pkt;
f. marża 5 % - 9 pkt;
g. marża 4 % - 10 pkt;
h. marża 3 % - 12 pkt;
i. marża 2 % - 15 pkt;
j. marża 1 % - 17 pkt;
k. marża 0% - 20 pkt.
Wykonawca może zastosować max. 10 % marżę. W przypadku gdy wykonawca zaoferuję wyższą marżę oferta jego zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy.
W przypadku braku wskazania wysokości marży w ofercie, przyjmuje się iż wykonawca zaoferował marżę maksymalną tj. 10 %.
4) SUMA PUNKTÓW Sp ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA:
Sp = Co + Kpd + Mcz
Co - ilość otrzymanych punktów w kryterium ,,Cena"
Kpd - ilość otrzymanych punków w kryterium ,,kwalifikacje, wiedza osób które będą wykonywać zamówienie";
Mucz - ilość otrzymanych punków w kryterium ,,Marża na części".
4. Oferta najkorzystniejsza to ta, dla której sumaryczna ilość punktów Sp będzie największa. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, najkorzystniejsza ofertą jest ta, w której punkty za Co będą najwyższe, jeżeli i w tym przypadku zostaną złożone zostaną złożone oferty w tej samej kwocie zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia ofert dodatkowych z tym jednak zastrzeżeniem, że oferty te nie mogą być wyższe niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje, wiedza osób które będą wykonywać zamówienie
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: marża na części
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zamawiający wymaga wykazania spełnienia warunków dla:
1) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - w tym zakresie zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia:
a) jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uznanie towarzystwa klasyfikacyjnego lub spełnia warunki zawarte w publikacji PRS 51/P "Zasady uznawania firm serwisowych" ze stycznia 2022 w zakresie wykonywanych prac (https://www.prs.pl/uploads/p51p_pl.pdf),
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków, który będzie realizował zamówienie w zakresie, do wykonania którego niezbędne są te zdolności.
b) jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje, umiejętności oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie serwisu systemów hydrauliki siłowej na jednostkach pływających,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,
c) jeżeli wykonawca wykaże posiadanie potencjału technicznego tj. aparatury badawczej służącej do diagnostyki układu hydraulicznego na jednostkach pływających zamawiającego, posiadającą aktualną kalibrację oraz atesty, ze wskazaniem producenta, modelu urządzenia, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,
2) posiadania zdolności finansowej lub ekonomicznej: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymaganą zdolność finansową lub ekonomiczną zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie remontu jednostek pływających na kwotę nie mniejszą niż 120.000,00 zł.
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) w przypadku złożenia w postępowaniu dwóch lub więcej ofert - oświadczenia wykonawcy,
w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) w zakresie wykazania posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - w tym zakresie zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca dostarczy:
a) oświadczenie o posiadanym uznaniu towarzystwa klasyfikacyjnego lub spełnianiu warunków zawartych w publikacji PRS 51/P "Zasady uznawania firm serwisowych" ze stycznia 2022 w zakresie wykonywanych prac (https://www.prs.pl/uploads/p51p_pl.pdf),
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków, który będzie realizował zamówienie w zakresie, do wykonania którego niezbędne są te zdolności.
b) oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje, umiejętności oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie serwisu systemów hydrauliki siłowej na jednostkach pływających,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,
c) wykaz aparatury badawczej służącej do diagnostyki układu hydraulicznego na jednostkach pływających zamawiającego, posiadające aktualne atesty, ze wskazaniem producenta, modelu urządzenia, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,
4) W zakresie wykazania posiadania zdolności finansowej lub ekonomicznej: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymaganą zdolność finansową lub ekonomiczną zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z serwisem, naprawą systemów hydrauliki siłowej na kwotę nie mniejszą niż: 120.000,00 zł.,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków.
2) w przypadku składania oferty przez spółkę cywilna aktualną umowę spółki;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
oświadczenia o dysponowaniu co najmniej 1 osobą, która będzie wyznaczona do realizacji zamówienia, posiadającą certyfikat / dyplom / zaświadczenie potwierdzające posiadanie aktualnej wiedzy lub odbycie szkolenia z zakresu serwisu urządzeń hydrauliki siłowej ważne w okresie obowiązywania umowy ze wskazaniem wystawcy.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - umowa spółki cywilnej, pelnomocnictwo,
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenia (b. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, c. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Podmiotowe środki dowodowe - 3) w zakresie wykazania posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - w tym zakresie zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca dostarczy:
a) oświadczenie o posiadanym uznaniu towarzystwa klasyfikacyjnego lub spełnianiu warunków zawartych w publikacji PRS 51/P "Zasady uznawania firm serwisowych" ze stycznia 2022 w zakresie wykonywanych prac (https://www.prs.pl/uploads/p51p_pl.pdf),
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków, który będzie realizował zamówienie w zakresie, do wykonania którego niezbędne są te zdolności.
b) oświadczenie, że wykonawca dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje, umiejętności oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w zakresie serwisu systemów hydrauliki siłowej na jednostkach pływających,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,
c) wykaz aparatury badawczej służącej do diagnostyki układu hydraulicznego na jednostkach pływających zamawiającego, posiadające aktualne atesty, ze wskazaniem producenta, modelu urządzenia, dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków,
4) W zakresie wykazania posiadania zdolności finansowej lub ekonomicznej: zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymaganą zdolność finansową lub ekonomiczną zapewniającą należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z serwisem, naprawą systemów hydrauliki siłowej na kwotę nie mniejszą niż: 120.000,00 zł.,
KONSORCJUM - ww. dokumenty składa co najmniej jeden z członków.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
przewidziane zostały w załączniku do SWZ Wzór umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
Uwagi:Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Zamawiający w oparciu o nw. kryteria:
1) 60 % - cena ryczałtowa za 1 m-c świadczenia usługi pogotowia technicznego;
2) 20 % - ,,kwalifikacje, wiedza osób które będą wykonywać zamówienie" max. 20 pkt.;
3) 20 % - ,,Marża na części" Mcz. max. 20 pkt.
dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
1) Kryterium - Cena (brutto) Co - 60 pkt.
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę ryczałtową otrzyma 60 pkt. oferty pozostałych wykonawców zostaną ocenione wg. poniższego wzoru:
Cmin
Co =-------------------------x 60 x 100 %
Cbo
Co - ilość otrzymanych punktów za kryterium ,,cena"
Cmin - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
Cbo - cena oferty badanej.
2) Kryterium ,,kwalifikacje, wiedza osób które będą wykonywać zamówienie" Kpd max. 20 pkt.
Każdy wykonawca uzyska pkt. wg. poniższego:
a. Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie wyznaczona do realizacji zamówienia, posiadającą certyfikat / dyplom / zaświadczenie potwierdzające posiadanie aktualnej wiedzy lub odbycie szkolenia z zakresu serwisu urządzeń hydrauliki siłowej ważne w okresie obowiązywania umowy wystawione przez inny podmiot niż producent urządzeń, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) lub jego autoryzowany przedstawiciel - 0 pkt,
b. Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą, która będzie wyznaczona do realizacji zamówienia, posiadającą certyfikat/ dyplom/ zaświadczenie potwierdzające posiadanie aktualnej wiedzy lub odbycie szkolenia z zakresu serwisu urządzeń hydrauliki siłowej ważne w okresie obowiązywania umowy wystawione przez producenta urządzeń, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SWZ) lub jego autoryzowanego przedstawiciela, - 20 pkt,
3) Kryterium ,,Marża na części" Mcz. max. 20 pkt.
Każdy wykonawca uzyska pkt. wg. poniższego:
a. marża 10 % - 0 pkt;
b. marża 9 % - 2 pkt;
c. marża 8 % - 3 pkt;
d. marża 7 % - 5 pkt;
e. marża 6 % - 7 pkt;
f. marża 5 % - 9 pkt;
g. marża 4 % - 10 pkt;
h. marża 3 % - 12 pkt;
i. marża 2 % - 15 pkt;
j. marża 1 % - 17 pkt;
k. marża 0% - 20 pkt.
Wykonawca może zastosować max. 10 % marżę. W przypadku gdy wykonawca zaoferuję wyższą marżę oferta jego zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b) ustawy.
W przypadku braku wskazania wysokości marży w ofercie, przyjmuje się iż wykonawca zaoferował marżę maksymalną tj. 10 %.
4) SUMA PUNKTÓW Sp ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA:
Sp = Co + Kpd + Mcz
Co - ilość otrzymanych punktów w kryterium ,,Cena"
Kpd - ilość otrzymanych punków w kryterium ,,kwalifikacje, wiedza osób które będą wykonywać zamówienie";
Mucz - ilość otrzymanych punków w kryterium ,,Marża na części".
4. Oferta najkorzystniejsza to ta, dla której sumaryczna ilość punktów Sp będzie największa. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert takiej samej ilości punktów, najkorzystniejsza ofertą jest ta, w której punkty za Co będą najwyższe, jeżeli i w tym przypadku zostaną złożone zostaną złożone oferty w tej samej kwocie zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia ofert dodatkowych z tym jednak zastrzeżeniem, że oferty te nie mogą być wyższe niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje, wiedza osób które będą wykonywać zamówienie
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: marża na części
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni
Kod CPV:50530000-9
Numer dokumentu:2023/BZP 00136579, ZP/05/2023
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.