• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Łódź ratownicza z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Łódź ratownicza z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację dostawy:
łódź ratownicza z silnikiem zaburtowym i przyczepą podłodziową
Opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert: 7 dni od daty otrzymania t.j. 28.09.2021r
Sposób składania ofert: Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres: zamowienia@woprwielkopolska.pl lub w formie papierowej wysłanej na adres biura WOPR Województwa Wielkopolskiego.
2. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Liczy się data wpływu oferty na jeden ze wskazanych w punkcie V adresów.
V. Akceptowalne formy składania ofert:
1. Wersja elektroniczna (skany podpisanych dokumentów) wysłana na adres:
zamowienia@woprwielkopolska.pl
2. Wersja papierowa wysłana na adres:
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Ul. Jana Spychalskiego 38, 61-553 Poznań
Termin składania:2021-09-28
Wymagania:II. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia i wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wystarczającym do należytego wykonania zamówienia.
3. Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia należyte wykonanie zamówienia.
5. Wykonawca nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
III. Kryteria oceny ofert:
1. Opis kryteriów wyboru oferty:
Lp.
Waga
Kryterium
Sposób oceny kryterium
1
50 pkt.
Cena
100 pkt.
2
20 pkt.
Termin dostawy
Dostawa w:
o październiku 2021 - 20 pkt.
o listopadzie 2021 - 10 pkt.
o grudniu 2021 - 0 pkt.
3
20 pkt.
Moc silnika
??????=?????? ?????? ?????????????????? ??????????????????????ż?????? ?????????????????? ??????*100 pkt.
4
5 pkt.
Obecność uchylanego dziobu z płaską powierzchnią1)
Obecność uchylanego dziobu z płaską powierzchnią:
o tak - 5 pkt.
o nie - 0 pkt.
5
5 pkt.
Obecność ramy z oświetleniem nawigacyjnym i belką świetlną
Obecność ramy z oświetleniem nawigacyjnym i belką świetlną:
o tak - 5 pkt.
o nie - 0 pkt.
Łącznie
100 pkt.
1) Patrz Załącznik 2. z opisem zamówienia
2. W ofercie oferent musi odnieść się do wszystkich zaznaczonych wyżej kryteriów oceny ofert, które składają się na wagę 100 pkt.
VI. Sposób sporządzenia oferty:
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego, zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu.
VII. Warunki wykluczenia:
Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.
VIII. Odrzuceniu podlegają oferty:
1. których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2. złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym lub
3. złożone po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym lub
4. wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę.
X. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi pocztą elektroniczną wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa.
Kontakt:Osoby do kontaktu z ramienia zamawiającego:
Bartłomiej Banachowicz
bartlomiej.banachowicz@woprwielkopolska.pl
Tel.: +48 507 624 734
Paweł Pytel
pawel.pytel@woprwielkopolska.pl
Tel.: +48 604 507 639
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.