• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_30lat_2023

LOTOS Petrobaltic S.A. poszukuje osoby do pracy na stanowisku: Starszy marynarz - zastępstwo

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia praca Zatrudnię - praca na morzu, crewing LOTOS Petrobaltic S.A. poszukuje osoby do pracy na stanowisku: Starszy marynarz - zastępstwo
Wyróżnione

Dane kontaktowe

LOTOS Petrobaltic S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Orlen. Zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem złóż ropy naftowej i gazu. Obecnie LOTOS Petrobaltic S.A. poszukuje osoby do pracy  na stanowisku: Starszy marynarz - zastępstwo.

NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA:

  • Wykonywanie prac pokładowych, przeładunkowych, nawodnych i zaburtowych zlecanych przez Bosmana,
  • Wykonywanie prac konserwacyjno-eksploracyjnych, bieżąca kontrola sprzętu pokładowego, ratowniczego i ratunkowego.

CO JEST DLA NAS WAŻNE:

  • Dyplom Starszego Marynarza;
  • Świadectwa wymagane konwencją STCW;
  • Książeczka żeglarska;
  • Międzynarodowe Świadectwo Zdrowia;
  • Doświadczenie min. 12 miesięcy w pracy na podobnym stanowisku.

CO SPRAWIA, ŻE WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ:

  • Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy na platformie wiertniczej i eksploatacyjnej na Morzu Bałtyckim;
  • ​umowy o pracę na zastępstwo: 1-3 tygodni w zależności od zapotrzebowania (stałe zapotrzebowanie)

Zainteresowane osoby zapraszamy do aplikowania poprzez link :

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=6f8ba4123262454b84903042feeb31a2


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ 
W PROCESACH REKRUTACYJNYCH (PRACA, STAŻ, PRAKTYKI)

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOTOS Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Stary Dwór 9, 80-758 (dalej: „LOTOS Petrobaltic S.A.”). Z administratorem danych może się Pani/Pan skontaktować:

wysyłając wiadomość e-mail na adres: petrobaltic@lotospetrobaltic.pl,

listownie na adres: ul. Stary Dwór 9, 80-758 Gdańsk.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w LOTOS Petrobaltic S.A. służy następujący adres email: iod@lotospetrobaltic.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się także pisemnie na adres siedziby LOTOS Petrobaltic S.A., wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych“. Dane dot. Inspektora Ochrony Danych dostępne są również na stronie www.lotos.pl w zakładce „Nasze spółki / LOTOS Petrobaltic / Inspektor Ochrony Danych”.

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w poniższych celach:

przeprowadzenia procesu rekrutacji polegającego m.in. na: przyjęciu ofert, wybór kandydatów;

weryfikacji posiadanych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan rekrutuje;

wykonanie testów umiejętności i/lub kwestionariuszy, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę;

przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku gdy wyrazi Pani/Pan zgodę;

prowadzenie korespondencji z Panią/Panem, prowadzenie badania poziomu satysfakcji Pani/Pana z udziału w procesie rekrutacyjnym, wewnętrzne cele administracyjne takie jak zarządzanie personelem, statystyczne, raportowanie, obsługa, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

Podstawy przetwarzania danych:

art. 6 ust. 1 lit b RODO (dane niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy);

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (dane wynikające z art. 22¹ § 1-2 Kodeksu pracy);

art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych, których podanie nie wynika z Kodeksu pracy (dane dodatkowe);

art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych w innych procesach rekrutacyjnych);

art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie usprawiedliwiony interes LOTOS Petrobaltic S.A. polegający na prowadzeniu korespondencji z kandydatem, badania poziomu satysfakcji z udziału w procesie rekrutacyjnym, obsłudze, dochodzeniu i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń).

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na wykonanie przez LOTOS Petrobaltic S.A. podczas procesu rekrutacji testów i/lub kwestionariuszy podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Przysługuje Pani/Panu prawo odmowy wzięcia udziału w wypełnieniu testu i/lub kwestionariusza, co nie wpłynie na przebieg rekrutacji, ale uniemożliwi LOTOS Petrobaltic S.A. uzyskania dodatkowych informacji o Pani/Panu.

W sytuacji, gdy stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje wymaga przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, LOTOS Petrobaltic S.A. będzie wymagał dostarczenia informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z LOTOS Petrobaltic S.A., którym zlecone zostały usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom systemów i usług IT, podmiotom wspierającym LOTOS Petrobaltic S.A. w procesach rekrutacji. Podmioty, o których mowa powyżej, przetwarzają dane na podstawie zawartych z LOTOS Petrobaltic S.A. umów.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji w ramach danego procesu rekrutacyjnego lub cofnięcia wyrażonej zgody bądź złożenia skutecznego sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów LOTOS Petrobaltic S.A. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana dodatkowej zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od daty przesłania aplikacji lub do czasu wycofania uprzednio wyrażonej zgody. W przypadku, gdy Pani/Pana kandydatura będzie wykorzystywana w przyszłym procesie rekrutacyjnym dane te będą przetwarzana przez okres wskazany w zdaniu pierwszym.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo do wycofania zgody - w dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać każdą ze złożonych zgód np. pisemnie na adres administratora, o którym mowa w pkt. 1 lub pocztą elektroniczną na adres: iod@lotospetrobaltic.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

prawo dostępu do danych osobowych;

prawo żądania sprostowania danych osobowych;

prawo żądania usunięcia danych osobowych;

prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora;

prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/ Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje jedynie do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.

 

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.

Używając przycisku Aplikuj potwierdza Pani/Pan prawdziwość danych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez LOTOS Petrobaltic Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, 80-758 Gdańsk,  ul. Stary Dwór 9, danych osobowych których obowiązek przekazania nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa w tym danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych (list motywacyjny, cv, formularz rekrutacyjny) w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu lub staż lub praktyki.

DODATKOWE INFORMACJE:

LOTOS Petrobaltic S.A. zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Przesłane dokumenty aplikacyjne nie będą zwracane.

W dowolnym momencie może Pani/Pan wycofać powyższą zgodę, pisemnie na adres administratora tj.  LOTOS Petrobaltic S.A., 80-758 Gdańsk, ul. Stary Dwór 9 z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych lub mailowo na adres: iod@lotospetrobaltic.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.


Dziękujemy za wysłane grafiki.