Twoje konto

Giełda ogłoszeń - PRZETARGI

Przetarg na: Roboty remontowe stawów rybnych Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach. Termin składania ofert: 19.10.2011r.

data publikacji: 06.10.2011

osoba / firma: PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska
e-mail:
www: www.dabrowa.krakow.lasy.gov.pl
numery telefonów: 14 6422101

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email

treść ogłoszenia:

Dąbrowa Tarnowska: Roboty remontowe stawów rybnych Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach

Numer ogłoszenia: 321222 - 2011; data zamieszczenia: 05.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska , ul. Szarwarska 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, tel. 014 6422101, faks 014 6424233.
•Adres strony internetowej zamawiającego: www.dabrowa.krakow.lasy.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe stawów rybnych Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach.II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych stawów rybnych Gospodarstwa Rybackiego w Wierzchosławicach w następującym zakresie:
a) utwardzenie tłuczniem placu przy mnichu spustowym stawu OKNISKA - 356m2
b) umocnienie płytami drogowymi wypadu spustu wody ze stawu OKNISKA - 32,4 m2
c) remont grobli stawu Wróblik Nowy
- uzupełnienie skarpu grobli na odcinku dł. 200m mieszanką żwirowo-iłową - 300 m3
- utwardzenie tłuczniem nawierzchni grobli - 90m3 tłucznia
d) roboty różne
- dostawa tłucznia na składy - 500 ton
- praca koparką przy robotach ziemnych na terenie stawów - 50m-g
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót..II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.•Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych, maksymalnie do 50% wartości zamówienia podstawowego.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45.23.31.20 - Roboty w zakresie budowy dróg
.II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUMInformacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.700,00 zł.III.2) ZALICZKI•Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

•III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku◦Wykonawca przedstawi wykaz prac o podobnym zakresie w szczególności: robót drogowych w zakresie budowy dróg o nawierzchniach asfaltowych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - wykaz stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, (zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże wykonanie minimum dwóch wykonanych zadań na kwotę min. 30,0 tys. zł netto każda)•III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku◦Wykonawca przedstawi wykaz posiadanego sprzętu, który będzie pomocny przy wykonywaniu zamówienia - wykaz stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, (zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada lub ma zapewniony dostęp ( przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna) do niżej podanych, w pełni sprawnych jednostek sprzętu: koparka kołowa-1szt, równiarka drogowa -1 szt, walec drogowy 10t 1 szt•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku◦Wykonawca przedstawi wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w jego wykonaniu z oświadczeniem oferenta, że posiadają one niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do wykonania zadania - oświadczenie i wykaz stanowią załącznik nr 8 do SIWZ, (zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: operatorami sprzętu budowlanego posiadającymi min. roczne doświadczenie zawodowe, dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia kierownika budowy przy robotach drogowych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

•wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone•wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami•wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami•oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień


•III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaIII.6) INNE DOKUMENTYInne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)1. Wypełniony formularz ofertowy (wzór - zał. nr 3)
2. Kosztorys szczegółowy z zestawieniami robocizny, materiałów i pracy sprzętu sporządzony na podstawie przedmiaru robót.
3.Parafowany wzór umowy.
4.Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom (jeżeli występuje taki przypadek).
5.Odpis z właściwego rejestru działalności gospodarczej lub inny dokument potwierdzający dane firmy oraz dane osób uprawnionych do jej reprezentowaniaIII.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAIV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERTIV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) ZMIANA UMOWYCzy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: takDopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmianTermin wykonania zamówienia może ulec zmianie za obopólną zgodą, potwierdzoną zawartym aneksem do umowy, w następujących przypadkach:
a)z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej.
b)z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania i zawarcia umowy.
c)z powodu działania siły wyższej.
d)z powodu działań osób trzecich, które uniemożliwiają dotrzymanie terminu zakończenia robót.IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dabrowa.krakow.lasy.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska ul. Szarwarska 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2011 godzina 09:00, miejsce: PGL LP Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska ul. Szarwarska 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska pokój nr 11 (Sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Polub:

powrót do listy